REGULAMIN SKLEPU

1. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży produktów w sklepie cosmicmonada.com

Sprzedawcą jest Cosmic Monada sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 52-022, ul. Katowicka 18/7 wpisaną do KRS pod numerem 0000817330, posługującą się numerem NIP 8992872723, REGON: 385013211.

Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail hello@cosmicmonada.com

2. Definicje

 • Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia;
 • Kupujący lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie za pośrednictwem sklepu na zakup czasopisma.
 • Sklep (internetowy) lub Serwis – portal https://cosmicmonada.com/ umożliwiający dostęp do elektronicznej wersji Journala, dodatkowych treści oraz archiwum.
 • Sprzedawca lub Wydawca – Cosmic Monada sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 52-022, ul. Katowicka 18/7 wpisaną do KRS pod numerem 0000817330, posługującą się numerem NIP 8992872723, REGON: 385013211.
 • Towar/Produkt – dostępne w Sklepie Internetowym przedmioty
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Cosmic Monadana stronie internetowej https://cosmicmonada.com/
 • Umowa – umowę sprzedaży Towaru, zawieraną pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie dotyczy jej działalności gospodarczej czy zawodowej
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 • Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w nawiązaniu do oferty Sklepu Internetowego.
 • Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego (e-booka), Produktu Fizycznego lub Usługi zawarta między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Konsumentem w ramach Sklepu, bez jakiejkolwiek fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Operator płatności – dotPay.
 • Dowód zapłaty – faktura, paragon, mail wysłany drogą elektroniczną wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Płatność– wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie Internetowym sposobów płatności.
 • System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

3. Postanowienia wprowadzające

1. Sklep internetowy jest dostępny na stronie internetowej https://cosmicmonada.com/prowadzony przez Cosmic Monada sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 52-022, ul. Katowicka 18/7 wpisaną do KRS pod numerem 0000817330, posługującą się numerem NIP 8992872723, REGON: 385013211.
2. Poniższy Regulamin ustala zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przeznaczony jest dla  Konsumentów, Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu. Określa między innymi: rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty i Produkty Cyfrowe, procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
3. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania sprzedaży Produktu przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptacja Regulamin przez Klienta oznacza zgodę na jego wszystkie postanowienia oraz zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
4. Jeśli w regulaminie jest mowa o Produkcie/Towarze oznacza to Produkt, Usługę lub Produkt Cyfrowy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
5. Zamówienia można składać przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronie Sklepu są cenami brutto w polskich złotych z uwzględnieniem podatku VAT w przypadku gdy Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT.
7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
8. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, między innymi:

 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;
 • Nierozsyłania i nie umieszczane w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
 • Niezgodne z Regulaminem korzystanie ze Sklepu lub przepisami prawa;
 • Wykorzystywanie treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu do innych celów niż osobistego użytku.

9.Klient nie może dokonać zakupu produkt podając anonimowe lub pod pseudonimem dane.
10. Klient może składać zamówienie bez konieczności zakładania konta. Składając zamówienie bez zakładania konta, klient powinien zaakceptować Regulamin oraz checkboxy dotyczące zapoznania się z warunkami umowy. Klient może złożyć zamówienie zakładając konto Użytkownika, jeśli taka opcja jest dostępna w Sklepie.
12. Do korzystania ze Sklepu Kupujący powinien dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet z zainstalowanym oprogramowaniem do przeglądania Internetu oraz aktywnym kontem e-mail.

4. Wymagania techniczne

 1. Kupujący może korzystać z funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do poprawnego korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oferowanego w Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są: stabilny dostęp do Internetu; odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies oraz obsługę javascript – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome; aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. Warunkiem skorzystania z e-booków i materiałów elektronicznych w formie PDF jest posiadanie programu obsługującego pliki o takim rozszerzeniu.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za problemy techniczne wynikające z niedostosowania się Klienta do przedstawionych wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 5. Sprzedawca umożliwia korzystanie ze Stron Sklepu Internetowego ze wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi jak i dokłada wszelkich starań do zapewnienia poprawnej dostępności do Sklepu Internetowego.
 6. Obsługa Sklepu Internetowego następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Klienta. Ochrona danych osobowych Klienta realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi pliku Polityka Prywatności.
 7. Umowa Sprzedaży między Sklepem a Klientami utrwalana jest i udostępniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Składanie zamówienia, realizacja i dostarczenie

 1. Zakupu może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kupujący składa Zamówienie poprzez:
  a) wybór jednej lub kilku pozycji Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym przez kliknięcie opcji ‘Dodaj do koszyka’, przejście do okna Koszyk, a następnie kliknięcie przycisku ‘Przejdź do kasy’, który kieruje do formularza zamówienia.
  b) prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, którego wzór został zamieszczony w Sklepie Internetowym
  c) wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu Internetowego przez kliknięcie przycisku ‘Kupuję i płacę’ oraz zaakceptowaniu wszystkich okienek, opisanych w ust.8 niniejszego paragrafu,
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeżeli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Każde prawidłowo złożone Zamówienie otrzymuje indywidualny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.
 6. Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wiadomość email.
 7. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia w terminie określonym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak zamówionego Produktu lub zamówionej ilości Produktu, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji Zamówienia. Z zastrzeżeniem przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego, w tym przepisów regulujących odpowiedzialność wobec Klienta będącego konsumentem, żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia, o której mowa w niniejszym ustępie Regulaminu.
 8. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzu Zamówienia koniecznych danych oraz akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 9. Wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.
 10. Klient może zaznaczyć checkbox, ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysyłania mu Newslettera przez Sprzedawcę (jeśli taka opcja jest dostępna). Nie jest to jednak obowiązkowe, ale w przypadku braku zaznaczenia takiego okienka, Sprzedawca nie będzie wysyłał Klientowi informacji o nowych postach blogowych, wydarzeniach i ciekawych produktach.
 11. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 12. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 13. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 14. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 15. Klient zostaje przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez dostawcę dotpay, gdzie wybiera bank, z którego rachunku bankowego dokonuje płatności za wybrany Produkt. Klient może też zapłacić kartą płatniczą. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności karta jest PayPro S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Klient może też zapłacić za pomocą tradycyjnego przelewu.
 16. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 17. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, sprzedawca przystępuje do stworzenia personalizowanego produktu (kosmogramu, e-booka). Czas realizacji podany jest w opisie produktu. W przypadku zamówienia usługi, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu zaproponowania terminów realizacji usługi.
 18. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 19. Dostarczenie Towaru będzie przebiegało w następujący sposób: a. po opłaceniu zamówienia Sprzedawca przystępuje do stworzenia personalizowanego produktu (kosmogram, e-book). Produkt fizyczny (kosmogram) zostanie wysłany na adres zamawiającego, a produkt cyfrowy (e-book) na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia.
 20. W przypadku chęci uzyskania przez Klienta faktury VAT, przy wypełnieniu formularza konieczne jest podanie także numeru Identyfikacji Podatkowej oraz nazwy firmy.
 21. Dane wprowadzone przy składaniu zamówienia muszą być prawdziwe.
 22. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

6. Korzystanie z Produktów

 1. Produkt cyfrowy w formie elektronicznej stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Prawidłowe korzystanie z Produktu określa podpunktu 3 regulaminu o nazwie „Wymagania Techniczne”.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem hello@cosmicmonada.com.
 4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Klientowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z materiału, a w szczególności nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie Produktu. Klient może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnej umowy ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

7. Ceny produktów i formy płatności

 1. Wszystkie ceny produktów podane na stronie Sklepu są cenami brutto w polskich złotych z uwzględnieniem podatku VAT w przypadku gdy Sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 3. W niniejszym sklepie internetowym istnieją następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  – przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Paynow lub Przelewy24. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy.
  – inne dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro, Płatności PayPo
 4. Dokonując zapłaty za Produkt Cyfrowy Klient może skorzystać z przysługujących mu aktywnych kuponów. Wartość koszyka zostanie pomniejszona o przysługującą zniżkę.
 5. Po zakupie Produktu lub Usługi Sprzedawca wystawia paragon, fakturę lub wysyła drogą elektroniczną maila potwierdzającego zakup.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. Koszt dostawy zamówienia produktu cyfrowego w formie elektronicznej oraz usług świadczonych zdalnie wynosi 0 zł. Koszt dostawy produktów fizycznych za pośrednictwem paczkomatu InPost lub Poczty Polskiej.

8. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

9. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy (Towaru), a gdy umowa dotyczy usługi – od dnia zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc ma ono zastosowanie wyłącznie do Klientów będących konsumentami.
 3. Zastrzega się, że nie wiążą Klienta będącego konsumentem postanowienia Regulaminu, które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 385(1) – art. 385(3) K.c. lub naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów lub, które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22,poz.271 ze zm.;
  b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  c. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  d. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  e. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  f. dostarczania prasy lub innych materiałów w formie elektronicznej,
  g. usług w zakresie gier hazardowych.

10. Reklamacje, noty /faktury korygujące

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego Towaru Kupujący jego wady, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia produktu cyfrowego lub fizycznego poprawnie funkcjonującego bez wad.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia Towaru powstałe w trakcie transportu przez kuriera, operatora pocztowego itp. Sprzedawca może w uzasadnionych przypadkach przygotować dla Kupującego nowy Towar. Koszty ponownej wysyłki Towaru ponosi Kupujący.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: hello@cosmicmonada.com.
 5. Reklamacja musi zawierać dane Kupującego, które zostały podane przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego), opis usterki oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych, w tym czasie sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji oraz poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) Sprzedający koryguje jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Kupującego.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Przy składaniu zamówienia, Kupujący otrzymuje informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. art. 13 RODO – Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz treścią Polityki Prywatności.
 3. Ukończenie procesu składania zamówienia oznacza, że Sprzedawca będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym dla wykonywania oraz rozliczania Zamówień.
 4. Klient zawsze ma możliwość wglądu, edycji, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, konta a także skorzystania z pozostałych uprawnień wynikających z Polityki prywatności.
 5. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://cosmicmonada.com/polityka-prywatnosci/

12. Ochrona prawa autorskich

 1. Klient zostaje poinformowanie przez Sprzedawcę, że wszystkie dostepnę teksty i zdjęcia w Sklepie oraz Produkty, które Klient może kupić za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują tylko i wyłącznie Sprzedawcy.
 2. Klient zostaje poinformowanie przez Sprzedawcę, że rozpowszechnianie tekstów, zdjęć lub Produktów przez Klienta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Klientowi nie przysługują żadne autorskie prawa majątkowe jak i osobiste do zakupionego Produktu. Klient może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb, bez możliwości rozpowrzechniania dóbr.
 4. Na wszystkie dostępne w Sklepie Internetowym Produkty udzielana jest licencja niewyłączna na czas nieokreślony na korzystanie z Produktów.

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W skład w których wchodzi szansa zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą, bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

14. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Właściciel nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta czy ustawy o ochronie danych osobowych i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).